Huwebes, Setyembre 29, 2011

Byahe...papunta at pauli bat menila

Ayne...mapagal ko rugu keng byahe....at least atin naman megawang masanting.....malapit neng mayari itang report na anyawaran da keng obra...at ayne mag overtime naku nanaman.....

Pero ikit ke ing biyaya ning Ginu...ali na kami peburen keng pamagbyahi mi...binalik na kaming masalese papunt at pabalik....ngeni...manari kumung report a kailangan da  asap...

muli naku pinandit...atin ko pang gawan...pabor para keng kaluguran ko...abe ke panalangin ing boypren na...at maniwala kami na tugunan neng Ginu...salamat...at least...ok na...payari na..hehehhehe...

Salamat ginu keng pamantabe mo po...dalangin ko po na pane dakang akakit keng kanakung pami aldo aldo upang bayu kami magkera at matudtud agawa mi na po ing pasalamatan ka...salamat po muli Ginu...keng lagyu ning kekaming tagapagligtas na i Jesus...amen....

Miyerkules, Setyembre 28, 2011

Test

Buri ke mung subkan ing blog a ini...siguro naman ok mu na sabyan ko kung nanung laman na ning puso ko at alang kokontra kanaku ne...hehehhe...suusbukan kemu ne po...ali kayu mimimwa kanaku...hahhaha..o sige...masanting kasing papalwal me ing laman na ning puso mo kesa sarilinan me di ba? pota naman ikamurit mo pa...o sya kaya pin ing pamagat na nini ay Test...mag teting kumu....mimingat kekayu ngan...